$(function(){ $("#search").hide(); }) function xianshi(){ $("#search").show(); } function guanbi(){ $("#search").hide(); }